Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů  Evidence obyvatel evidence poplatků Czechpoint Spisová služba Mzdová a personální Úřední deska Rozesílání informačních SMS Účetnictví Zasedání zastupitelstva obce Kronika JSDH Smlouvy Knihovna
Jsem správcem nebo  zpracovatelem? Pokud zpracovatelem - pro jakého správce? (konkrétní označení) Kombinace Správce+Zpracovatel Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce
Účel zpracování Evidence obyvatel evidence poplatků Czechpoint Spisová služba Mzdová a personální Úřední deska Rozesílání informačních SMS Účetnictví Zasedání zastupitelstva obce Kronika JSDH Smlouvy Knihovna
Kategorie subjektu údajů (fyzických osob, jichž se údaje týkají)
občané obce občané obce občané ČR občané ČR občané ČR občané ČR občané obce občané ČR občané ČR občané ČR občané ČR občané ČR občané obce
Kategorie osobních údajů Jmenné, adresní, RČ, identifikační, místo narození, rodinný stav, omezení způsobilosti Jmenné, adresní, identifikační Jmenné, adresní, RČ, identifikační Jmenné, adresní, data narození Jmenné, adresní, datum narození, zdravotní pojišťovna, čísla účtů, zdravotní způsobilost žádné Jmenné, adresní Jmenné, adresní,  datum narození Jmenné, adresní, datum narození Jmenné, adresní Jmenné, adresní, datum narození, zdravotní způsobilost Jmenné, adresní, datum narození Jmenné, adresní, datum narození
Příjemce osobních údajů nebo kategorie příjemců starosta, místostarosta starosta,účetní, kontrolní výbor občané ČR starosta, místostarosta starosta, místostarosta, účetní občané ČR občané ČR starosta, místostarosta, účetní, kontrolní výbor starosta, místostarosta, členové zastupitelstva starosta, místostarosta, kronikářka starosta, velitel jednotky starosta, místostarosta, kontrolní výbor starosta, knihovnice
Doba uchování osobních údajů neomezeně S/10 let V/5 5 let S/5 let S/1 Po dobu platnosti souhlasu A/10 A/10 neomezeně V/5 V/51 V/5
Předávají se  osobní údaje mimo EU? Pokud ano, podrobnosti o předání NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE
Právní titul účelu zpracování dle čl. 6/1 ON:
a) souhlas
b) plnění smlouvy
c) splnění právní povinnosti
d) nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu
e) splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či při výkonu veřejné moci na základě pověření
f) oprávněný zájem příslušného správce či třetí strany
c c c c c c a c c c c b e
Právní základ pro zpracování (pro případ titulu dle čl. 6 odst. 1 písm. c), e), f) + v případě písm. f) oprávněné zájmy správce nebo třetí strany   133/2000 Sb., zákon o EO 565/1990 Sb., zákon o místních poplatcích zákon č. 365/2000 Sb. 499/2004 Sb., zákon o spisové službě 262/2006 Sb.,zákoník práce 128/2000 Sb., zákon o obcích Není třeba vyplnit buňku. 563/1991 Sb., zákon o účetnictví 128/2000 Sb., zákon o obcích 132/2006 Sb., zákon o kronikách obcí 128/2000 Sb., zákon o obcích Není třeba vyplnit buňku. 257/2001Sb., zákon o knihovnách
Zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, zda subjekt údajů má povinnost OÚ poskytnout + důsledky neposkytnutí zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný NE zákonný zákonný zákonný zákonný smluvní zákonný
Pokud se údaje nezískaly od subjektu údajů a jejich získání není uloženo zákonem, jaký je zdroj osobních údajů? X X X X X X X X X X X X X
Zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, pokud ano, informace o tom NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE