Drobečková navigace

Úvodní stránka > Historie

Historie

Volební období 2006-2010

Rok 2010

Rok 2010 je rokem, kdy je potřeba zhodnotit práci současného zastupitelstva a dotáhnout rozdělané akce a projekty. Ne všechny projekty a akce se podaří dotáhnout do cíle, ale věřím, že projekt vodovodu se nám podaří nachystat tak, aby nově zvolené zastupitelstvo mohlo žádat o dotaci. Dále nás čeká realizace výměna oken na obecním úřadě. Financování této akce mělo být za pomocí dotace, ale na tu čekáme druhým rokem a stav oken se zhoršil tak, že jsme museli najít finanční prostředky na tuto akci ve svých rezervách a ponížit některé výdaje.

Další viditelnou akcí - přemístění kontejnerů na tříděný odpad do nyní nevyužitého prostoru vedle obecního úřadu - jen prospěje vzhledu spodní části obcea příjezd k obecnímu úřadu bude příjemnější. Co zůstane na dokončení novému zastupitelstvu, je projekt kanalizace, který se díky dohadování se s úřady na technologii čištění odpadních vod zdržel, a proto jej bude potřeba dotáhnout do konce. Je třeba i dále pracovat na rozšiřování kabelové televize, aby získala více zájemců, kteří budou využívat této nadstandartní služby.
Rovněž je potřeba začít pomalu pracovat na obnově alejí výsadbou mladých stromků, jelikož původní stromy již mají svá nejlepší léta za sebou.

Ohlédnutím za celým volebním obdobím musím říci, že se vyskytly chvíle, kde členové zastupitelstva hledali smysl svého snažení, protože necítili podporu od občanů, bez kterých to nejde. Jsem rád, že zastupitelstvo je složeno z lidí, kteří si uvědomují, že ztrátou samostatnosti obce bychom pošlapali ideály, všech, kteří se zasloužili o samostatnost naší obce. Za tuto dlouholetou práci jim děkuji a děkuji i všem občanům, kteří nás podporovali a všemožně pomáhali, protože bez jejich píle a podpory nelze dotáhnout naplánovaných cílů. A novému zastupitelstvu bych popřál hlavně pevné nervy, optimismus a chuť bojovat s úředníky, ale bohužel i s některými občany, kterým je osud vesnice lhostejný

Zbyněk Pochyla, starosta obce

2009

Dne 22.12.2008 byly uzavřeny smlouvy na prodej pozemků v lokalitě Prostřední kopce poté, co byl konečně potvrzen geometrický plán katastrálním úřadem a mohly být tedy smlouvy řádně sepsány. Bohužel v lednu r. 2009 byly vzneseny z katastrálního úřadu výhrady vůči geometrickému plánu a tudíž musely být návrhy na vklad těchto smluv do katastru nemovitostí vzaty zpět. Naštěstí kupující jsou velice trpěliví a neodstoupili z tohoto důvodu od smlouvy, naopak počkali na opětovné vyhotovení geometrického plánu a poté v měsíci březnu již byly smlouvy sepsány opětovně a jejich vklad byl konečně POVOLEN!!! Pozemky jsou tedy prodány a kupující mohou započít s vyřizováním stavebního povolení a následnou výstavbou rodinných domů.

V letošním roce uplyne 775. let od první doložené písemné zmínky o obci, z tohoto důvodu se plánují oslavy tohoto výročí, které proběhnou v rámci hodových oslav v termínu 13. - 14. 6. 2009. Na uspořádání oslav byla podána žádost o dotaci z programu podpory kulturních aktivit Olomouckého kraje, pričemž jsme žádali dotaci 80 tisíc, byla nám potvrzena dotace ve výši 30 tisíc Kč. Zastupitelstvo obce rozhodlo, že program bude proto přizpůsoben této dotaci, takže budou zrušena některá plánovaná kulturní vystoupení a slavnostní oběd pro pozvané hosty, současně budou zrušeny i letáky a výroba různých propagačních předmětů. Na dalším zasedání zastupitelstva obce byl dodatečně schválen slavnostní oběd pro pozvané hosty.

Bohužel naše žádost o dotaci na vybudování sportovního zázemí obce nebyla úspěšná. Nutno podotknout, že z Olomouckého kraje bylo z podaných žádostí o dotaci v řádu 200 vybrána pouze necelá desítka projektů...V závěru rozhodování o přidělení dotací ještě Evropská unie zpřísnila podmínky a to tak, že náklady na DPH nejsou způsobilým výdajem, takže tyto náklady v plné výši ponese obec - znamená to tedy, že se nebude finančně spolupodílet 15 %, ale ještě i dalšími 19 %. I kdybychom tedy tuto dotaci získali, museli bychom ji nakonec odmítnout, protože by to znamenalo zaúvěrování obce na několik let.

Nestihli jsme únorový termín podání žádosti o dotaci na vybudování kanalizace a vodovodu v obci, a to z toho důvodu, že nebyly vyřízeny veškeré vyjádření orgánů. Magistrát města Přerova vyjádření nevydal z toho důvodu, že si vyžádal posouzení odborníky, zda u nás budou biologické rybníky funkční. V dubnu t.r. poté po obdržení tohoto odborného posouzení Magistrát města Přerova vydal nesouhlasné stanovisko s vybudováním této čistírny odpadních vod. Chtěli jsme dát žádost o dotaci na vodovod a kanalizaci v říjnu t.r., avšak nyní není známo, jestli do tohoto termínu stihneme vyřídit pravomocné územní rozhodnutí a stavební povolení. Po osobním jednání na úřadě, kdy naše obec trvá na biologických rybnících, neboť jiná varianta je pro nás    z hlediska provozu ekonomicky neúnosná, bylo dohodnuto, že bude provedena změna projektu v tom smyslu, že čistírna bude doplněna o předičištění, což znamená připojení el. energie, proto je nutné vyjádření ČEZu, vlastníků pozemků apod. Budeme se snažit tohle všechno vyřídit, abychom termín stihli.

Na základě podnětu hasičů byla v březnu t.r. požádána Agentura pro ochranu přírody a krajiny   o posouzení stavu některých stromů - bylo obdrženo vyjádření, dle kterého bylo nutné skácet 6 vzrostlých stromů. Vzhledem k tomu, že se nacházeli v blízkosti staveb a jednalo se o "vysoké" stromy, byla jejich skácením pověřena odborná firma s příslušným oprávněním. Dřevo z takto skácených stromů bylo poté prodáno ve veřejné dražbě občanům.

Z Programu obnovy venkovy Olomouckého kraje byla podána žádost o dotaci na výstavbu autobusové zastávky - již jsou vyřízena veškerá nutná povolení a vyjádření, nic tedy nebrání její výstavbě. Bohužel nám nebyla dotace poskytnuta. Zastupitelstvo obce rozhodlo, že zastávka bude vybudována i bez přispění dotace, tedy bude plně pokryta z rozpočtu obce. Výstavba byla zadána, přičemž předání by mělo proběhnout do 31.5.2009.

Na návrh starostky obce byli přijati na veřejněprospěšné práce 3 zaměstnanci na období od 1.4. do 31.10.2009, přičemž byla vyřízena dotace částečně z evropských zdrojů, částečně z národních zdrojů, která plně pokryje mzdy těchto zaměstnanců včetně všech zákonných odvodů ze mzdy.

Vzhledem k tomu, že od 1.7.2009 vstupuje v platnost zákon o datových schránkách je nutné mít technické vybavení, ministerstvo vypsalo dotace na upgrade czech pointu, ze kterých je možné toto technické vybavení pořídit. Byla tedy podána žádost o dotaci. Současně starostka upozornila na to, že díky elektronizaci veřejné správy bude pro občany spoustu věcí jednodušších, avšak pro obec to zmanená obrovskou zátěž zejména z důvodu zvýšení časové náročnosti vyřizování veškerých agend, kdy se veškeré listiny budou muse skenovat a zasílat pouze v elektronické podobě při komunikaci s ostatními úřady, příp. i s občany, kteří budou vlastnit datovou schránku.

Byla sepsána kupní smlouva s paní Žeravíkovou a Strapinovou o odkoupení p. č. 62/1, který potřebujeme k vybudování biologických rybníků - v současné době je na katastrálním úřadě a čeká se, až bude vklad povolen.

Po dlouholetém úsilí byla konečně vybudována nová autobusová zastávka včetně plakátovací plochy. Pokračujeme ve vyřizování projektů na vodovod a kanalizaci, přičemž na vybudování vodovodu již byla podána žádost na vydání územního rozhodnutí. S kanalizací je to složitější, projektant ještě nepřepracoval projekt dle požadavků Magistrátu města Přerova - ještě nemá k dispozici vyjádření dotčených orgánů. Starostka obce po různých nedorozuměních v zastupitelstvu na jeho mimořádném zasedání 28.4.2009 odstoupila k datu 30.6.2009 z funkce starostky i členky zastupitelstva - důvody uvedla ve svém prohlášení, které je obsahem zápisu ze zasedání. Na zasedání zastupitelstva dne 22.5. byl zvolen s účinností od 1.7.2009 starostou obce pan Zbyněk Pochyla a místostarostou obce pan Vojtěch Novosád.

2008

Zastupitelstvo obce rozhodlo o podání žádosti o dotaci z POV 2008 na výměnu oken a vchodových dveří obecního úřadu, přičemž ve výběrovém řízení vybralo dodavatele fy OKNO, spol. s r. o. - žádost o dotaci byla podána.

Byla vybrána podoba autobusové zastávky   a osloveni vlastníci sousedících pozemků, kteří sdělili své kladné stanovisko k výstavbě zastávky - v současné době je tedy požádáno o vydání územního souhlasu stavebním úřadem, aby následně mohla být rovněž podána žádost o dotaci - jedná se o investici v řádu 100 tis. Kč.

Současně byl zahájen průzkum trhu ohledně ceny za zhotovení projektů vodovodu a kanalizace včetně ČOV, na základě kterého bude zadáno vybranému subjektu zhotovení projektů, abychom rovněž mohli žádat o dotaci.

Probíhá kolaudační řízení jak kanalizace v lokalitě Prostřední kopce, tak i zatrubnění příkopu, které již bylo dokončeno v roce 1998, avšak dodnes nebyla tato stavba zkolaudována. V této souvislosti je vypracováván kanalizační řád obce.

Prodej pozemků v lokalitě Prostřední kopce je sice doprovázen opravdu velkým zájmem případných kupujících, avšak po shlédnutí místa a zjištění, v jakém svahu se pozemky nachází, zájem ihned opadá a není dosud žádný vážný zájemce o výstavbu. Z tohoto důvodu zastupitelstvo obce rozhodlo o snížení ceny na 80,-- Kč za 1 m2 a současně spolupracuje i s realitními kancelářemi.

Stále se vyřizuje územní řízení na Sportovní zázemí obce, které bylo z důvodů nutnosti doplnění vyjádření dalších orgánů a úpravy projektu, přerušeno.

V únoru se uskutečnil v Ranči U Supa Maškarní bál pro děti, který se těšil velkému zájmu dětí i dospělých - viz fotogalerie.

V Programu obnovy venkova Olomouckého kraje pro rok 2008 jsme s žádostí o dotaci na výměnu oken a vchodových dveří obecního úřadu nebyli úspěšní - vzhledem k novému bodovému hodnocení se to dalo očekávat, neboť jsme v loňském roce obdrželi dotace ze dvou dotačních titulů, což znamenalo velkou bodovou ztrátu.

Ve výběrovém řízení byl vybrán ke zhotovení projektu jak na vodovod, tak na likvidaci odpadních vod pan Ing. Petr Kuda - cena za projektové dokumentace činí něco málo přes 500 tisíc Kč! Likvidace odpadních vod bude řešena vybudováním biologických rybníků, přičemž budeme mít samostatnou čističku, což znamená problém, neboť dle Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací schváleného Olomouckým krajem má naše obec mít společnou čistírnu odpadních vod s obcí Nelešovice. Dle ekonomických propočtů je pro naši obec, ale i pro obec Nelešovice tato varianta značně nevýhodná, protože obě obce budou řešit tuto akci samostatně.  V současné době tedy čekáme na provedení změny Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje.

Zatrubnění příkopu z roku 1998 bylo úspěšně zkolaudováno! Bohužel v této souvislosti bylo zjištěno, že obec nemá vypracován kanalizační řád obce, který se tedy v současné době zpracovává. Současně při kolaudaci kanalizace v lokalitě Prostřední kopce bylo zjištěno, že obec nemá vyřízeno povolení k vypouštění odpadních vod - opět je to v řízení.

Dále bylo zadáno zhotovení studie na celkové vyřešení biokoridorů, interakčních prvků, které budou sloužit jako protierozní ochrana a ochrana proti přívalovým dešťům.¨

Pozemky v lokalitě Prostřední kopce určené k výstavbě rodinných domů jsou již všechny rezervovány vážným zájemcům, kteří již složili nevratnou zálohu na kupní cenu. Nyní se čeká na zhotovení geometrického plánu ohledně rozdělení pozemků - ovšem opět je zde problém, neboť v katastru je uvedena chybná výměra a nyní je to v řešení.

Vzhledem k tomu, že při zpracování studie na protierozní opatření bylo zjištěno, že bude nutné vyřídit stavební povolení, ke kterému je nutná projektová dokumentace, bylo zrušeno zpracování studie, ale rovnou bylo objednáno zpracování projektové dokumentace na tato protierozní opatření - její zpracování by mělo být ukončeno k 30.6.2008.

Územní rozhodnutí na Sportovní zázemí obce je již v právní moci, nyní se vyřizuje  stavební povolení. Projektová dokumentace však musela být změněna a tudíž opět vznikly další náklady na projekt. Dne 5.5.2008 jsme v rámci Mikroregionu Království podali žádost o dotaci z evropských fondů a nyní nezbývá, než čekat na verdikt, zda dotaci dostaneme.

Z důvodu změny stavebního zákona k 1.1.2008, kdy není možné vyřídit územní rozhodnutí ani stavební povolení pokud nejsou k pozemku zkolaudovány sítě - technická infrastruktura - je nutné dokončit v lokalitě Prostřední kopce II. etapu komunikace spočívající v položení finálního povrchu komunikace. Tato investice byla plánována až po skončení výstavby v této lokalitě, neboť při výstavbě dojde jistě k jejímu poškození. Bohužel díky této nové podmínce v zákoně musíme dokončit komunikaci včetně kolaudace v co nejbližší době, aby výstavba mohla být zahájena. V rozpočtu se s touto investicí zhruba ve výši 500 tisíc nepočítalo, bude tedy nutné vyřídit úvěr.

Bohužel projektová managerka Mikroregionu Království usoudila, že nepodá žádost o dotaci v květnu t.r., ale až v červnu do jiného dotačního titulu, neboť se očekává velký převis poptávky. Žádost o dotaci tedy byla podána až 26.6. a nyní opět čekáme na rozhodnutí, zda budeme úspěšní, které se dozvíme 17.9. t.r. V případě, že nebudeme úspěšní, zastupitelstvo obce rozhodlo, že podáme žádost o dotaci samostatně v říjnu t.r. do Programu rozvoje venkova.

Vzhledem k tomu, že regionální rada nerozhodla o tomto dotačním titulu ani 17.9. ani následně 8.10. a další jednání má až 19.11., podali jsme samostatně žádost o dotaci na sportovní zázemí obce do programu rozvoje venkova dne 7.10.2008, přičemž výsledky budou známy až v březnu příštího roku.

Po průtazích a několika reklamacích byla dne 9.10.2008 převzata komunikace v lokalitě Prostřední kopce a budeme vyřizovat kolaudační rozhodnutí.

V letošním roce byl rovněž zpracován projekt na protipovodňová opatření, a to z toho důvodu, aby byli občané chráněni proti nepříznivým vlivům přívalových dešťů. Spočívalo to ve vybudování tzv. "průlehů", které budou zatravněny a osázeny souvislým pruhem křovin či dřevin. Před podáním žádosti o vydání územního rozhodnutí byly získány souhlasy všech dotčených vlastníků a potřebná vyjádření vlastníků sítí. Po podání žádosti o vydání územního rozhodnutí však jeden z vlastníků své rozhodnutí změnil, kdy trval na odkoupení dotčených pozemků obcí. Zastupitelstvo však odkup pozemků neschválilo, neboť se jedná o stavbu ve veřejném zájmu, tudíž pro občany naší obce, kdy chrání jejich majetek a kdyby mělo odkupovat pozemky od všech dotčených vlastníků, částka by se vyšplhala možná i k miliónu, na což nemá v žádném případě prostředky. Jen zhotovení geometrických plánů by stálo bezmála stotisíc korun. Z tohoto důvodu musela být žádost o vydání územního rozhodnutí stažena a není tedy možné výstavbu provést. Je smutné, že rozhodnutí jednoho člověka dokáže zhatit téměř roční práci na tomto projektu nehledě na investici s tím spojenou,kdy projekt stál 62 tisíc Kč.

V závěru r. 2008 nás čeká jednání s vlastníky dotčených pozemků plánované výstavby kanalizace a vodovodu, nezbývá než doufat, že bude úspěšnější než u projektu protipovodňového opatření.

V závěru r. 2008 se podařilo uzavřít se všemi dotčenými vlastníky pozemků z důvodu výstavby vodovodu a kanalizace smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu. S vlastníky pozemku, na kterém budou biologické rybníky - tedy čistírna odpadních vod - byla uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě za cenu dle bonity pozemku. Nyní je řada na projektantovi, aby zajistil veškerá nutná vyjádření dotčených orgánů.

2007

Je usilováno o získání vlastnictví k pozemkům nacházejícím se v okolí bývalého kulturního domu, a to za účelem vybudování hřiště a parku - sportovněrekreační plochy.

Současně byly zahájeny práce na pořízení změny č. 1 a úpravy územního plánu obce, a to zejména z důvodu rozšíření plochy pro bydlení, a to v lokalitě "Pod silnicí" a "Nad silnicí".

Na pořízení změny a úpravy územního plánu a dále na kanalizaci a komunikaci v lokalitě Prostřední kopce byly podány žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje. Obě žádosti o dotaci byly vyřízeny kladně.

Chátrající dům č.p. 20, který již svým havarijním stavem ohrožoval okolí, byl konečně po několikaletém jednání s vlastníky a po 20 letech od doby, kdy bylo vydáno rozhodnutí o odstranění stavby, zbourán - bohužel ne celý, ale aspoň ta část, která byla nejvíce nebezpečná.

Pozemky v lokalitě Prostřední kopce již obec získala do vlastnictví, byla vybudována I. etapa komunikace a II. etapa kanalizace a je již pravomocné stavební povolení na výstavbu trafostanice - pozemky jsou tedy v současné době nabízeny k prodeji - jedná se o 4 pozemky o výměře cca 2500 - 1700 m2 každý z pozemků za cenu 100,- Kč/m2. U hranice pozemku - dešťová kanalizace, plyn, přípojka elektro, v obci není vodovod, proto stavebník musí vykopat studnu a dále musí vybudovat ČOV. Pozemky jsou ve velkém svahu.

V srpnu po několikaměsíčním jednání byly vlastníkem odklizeny vraky Avií z pozemků v blízkosti potoka Kopřivnice.        

V září t.r. byla sepsána smlouva ohledně převodu vlastnictví pozemků nacházejících se v okolí bývalého kulturního domu, přičemž v rámci Mikroregionu Království se obec zapojí do žádosti o dotaci na vybudování Sportovního zázemí obce právě na těchto pozemcích. Nadále bude nutné získat spoluvlastnický podíl státu do vlastnictví obce. V září proběhlo výběrové řízení na projektanta na zpracování projektu a vyřízení potřebných povolení.

V říjnu byla zapsána změna vlastnictví dle směnné smlouvy do katastru nemovitostí. Obec se tedy stala spoluvlastníkem ideální jedné poloviny nemovitostí v okolí bývalého kulturního domu. Byly podány žádosti jak na Pozemkový fond ČR, tak na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových na odkoupení jejich podílu na těchto pozemcích. Bezúplatný převod bohužel nebyl možný. Nyní čekáme na vyjádření a stanovení podmínek převodu. Současně se zpracovává projektová dokumentace na sportovní zázemí obce.

V říjnu byla zahájena výstavba nové trafostanice v lokalitě Prostřední kopce, s tím, že do konce října by měla být výstavba dokončena.

Byl zhotoven projekt na Sportovní zázemí obce a nyní se vyřizuje územní rozhodnutí a následně stavební povolení, abychom mohli podat žádost o dotaci z evropských fondů na jeho vybudování, neboť se jedná o finančně nákladný projekt v řádu 7 milionů.

Bylo rozhodnuto o vypracování studie příležitostí, abychom věděli, jak jsou akce finančně náročné a zda je možné na ně získat dotaci z EU. Vzhledem k tomu, že je před námi období možného čerpání dotací z EU, je nutné nechat zpracovat projekty na investiční akce a vyřídit příslušná povolení, abychom vůbec mohli žádosti o dotace podávat. 

Trafostanice je již v lokalitě Prostřední kopce postavena, ještě do konce t.r. má být připojena. Projektová dokumentace na sportovní zázemí obce je již hotova, nyní se vyřizuje územní rozhodnutí a stavební povolení. Dále se zpracovává studie příležitostí a současně i studie na biokoridory a veškeré ozelenění okolí obce, a to zejména proto, aby byly zmírněny co největší mírou následky přívalových dešťů.

Studie příležitostí již byla zpracována a vyplynulo z ní, že výstavba vodovodu a kanalizace by měla obec stát cca 9 miliónů Kč, oprava komunikací a výstavba chodníků na cca 6 miliónů a přestavba stodoly na víceúčelovou budovu včetně obecního úřadu na 21 miliónů Kč. Zastupitelstvo obce rozhodlo o tom, že bude připraven projekt na vodovod a kanalizaci a bude vyřízeno územní rozhodnutí a stavební povolení, abychom mohli požádat o dotaci.

V měsíci prosinci byly od Pozemkového fondu ČR odkoupeny spoluvlastnických podílů na nemovitostech a smlouva podána na katastr. Stejně tak byla sepsána smlouva s Obcí Kokory ohledně převodu jejich podílu na pozemku pod kulturním domem.

Zastupitelstvo dále rozhodlo, že bude jednáno ohledně výstavby autobusové zastávky v r. 2008 a dále, že se do POV 2008 přihlásíme s žádostí o dotaci na výměnu oken a vstupních dveří na obecním úřadě.

Současně zastupitelstvo rozhodlo o členství obce ve Sdružení obcí Střední Moravy, které poskytuje každoročně dotace na vypracování projektů.

V roce 2004 postihla Čelechovice menší přírodní katastrofa v podobě “tornáda”, které kromě poškození několika střech vyvrátilo i s kořeny dvě více než stoleté lípy. Ty spadly přímo na kapličku, opravenou v roce 2000 a téměř ji zničily. Zastupitelstvo obce se rozhodlo postupně dle finančních možností tuto památku a symbol obce rekonstruovat.

Za pomocí dotace a finančních darů byla kaplička svatého Antonína a svatého Vendelína, která krášlí obec již od roku 1825, v roce 2005 kompletně zrekonstruována. Nyní se v ní již konají tradiční hodové mše.

Rovněž za dotační pomoci Olomouckého kraje byla provedena kompletní rekonstrukce veřejného osvětlení v celé obci.

V roce 2005 se podařilo získat do vlastnictví obce kulturní dům, který byl následně pronajat a nyní nese název "Ranč U Supa".

V r. 2006 se zde konaly různé společenské i sportovní akce, a to díky tomu, že nájemce zde vybudoval venkovní zastřešené posezení s dětským hřištěm. V r. 2006 se dále podařilo získat  přilehlou stodolu, která je zatím pronajata jako sklad.

Obec získala v roce 2006 3. místo v soutěži O keramickou popelnici v rámci akce "Má to smysl. Třiďte odpad." v rámci Olomouckého kraje, přičemž součástí ocenění je i finanční odměna 10.000,-- Kč.

V r. 2006 se započalo s výstavbou inženýrských sítí k budoucím stavebním pozemkům v lokalitě Prostřední kopce. Byla provedena I. etapa kanalizace.     V následujícím roce bude provedena I. etapa komunikace, zda bude pokračováno ve výstavbě kanalizace provedením její II. etapy bude záviset na finančních prostředcích. Se společností ČEZ byla uzavřena smlouva na vybudování trafostanice, která bude zásobovat tyto stavební místa elektrickou energií a dojde rovněž k posílení napětí v celé obci. V r. 2007 bude provedena II. etapa kanalizace a rovněž I. etapa komunikace k těmto pozemkům, přičemž poslední etapa této akce - tj. II. etapa komunikace - bude provedena až po skončení výstavby všech plánovaných domů. Po vybudování kanalizace, komunikace a trafostanice dojde k prodeji těchto stavebních pozemků - zřejmě koncem roku 2007, příp. začátek roku 2008.

Obec Čelechovice logo